Algemene verkoop & levering's voorwaarden.

Privacy & cookie verklaring.

Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden en privacy verklaring van Sheane bekijken. 

Mocht u hierover vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Algemene verkoop –en leverings voorwaarden van Sheane BV gevestigd te Amersfoort, en hierna te noemen: leverancier.

Artikel 1 Toepassing

1.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door leverancier uitgebracht, uitgevoerd of   aangegaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2        Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.

Artikel 2 Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend ook wat prijs, leveringstijden en mogelijkheid van levering betreft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onverlet het voor opgemerkte vervalt een offerte in na 14 werkdagen na dagtekening daarvan.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1        Overeenkomsten zijn pas tot stand gekomen en voor slechts bindend indien zij uitdrukkelijk door leverancier zijn aanvaard respectievelijk bevestigd, dan wel indien uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

3.2        Kleine afwijkingen van ondergeschikt belang zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modellenwijziging door de fabrikant, leverancier gerechtigd zal zijn het gewijzigde model te leveren.

Artikel 4 Ruilen & Retourneren

4.1         Ruilen & retourneren
Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Mits het retour is ontvangen dan krijg je het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug. Enkel de kosten voor het retour van jou thuis naar ons retour adres zijn voor eigen rekening. 

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt, in de originele staat & verpakking die tevens ongeschonden is, aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@sheane.eu . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in ongebruikt, onvolledig en onbeschadigde staat retour ontvangen is.

  4.2       Kosten & aansprakelijkheid voor het ruilen of retourneren

De kosten voor het terugsturen zijn voor uw eigen rekening. Naast de kosten is het verzend traject op basis van uw eigen risico. Wij kunnen uw retour behandelen wanneer het artikel bij ons is afgeleverd.

4.3         Ruilen & retourneren in stappen

Na ontvangst van het door u bestelde artikel heeft u een zicht termijn van 14 dagen. Wanneer u wilt ruilen of retourneren, neem contact met ons op en daarna heeft u nog 14 dagen de tijd  om het artikel terug te sturen.

Indien u wilt ruilen, bekijk van te voren de website en noteer het artikel waarvoor u wilt ruilen.

Stuur een mail via info@sheane.eu met als onderwerp ” ruilen” of “retourneren”. Wij zullen uw bericht binnen 48 uur beantwoorden.

Sluit de originele verpakking en plaats in een stevige verzenddoos. Bij voorkeur de verzenddoos waarin het artikel is geleverd.

Noteer duidelijk het retour adres op de verzenddoos. Het retour adres is: Sheane, Windturbine 7, 3815KP in Amersfoort.

Breng het pakket naar uw lokale postkantoor en verzend met de optie ” handtekening bij ontvangst”. Zo bent u er zeker van dat uw pakket is afgeleverd.

U bent zelf aansprakelijk voor de retour zending. Indien wij het artikel niet ontvangen, kunnen wij de ruil of retour niet verwerken.

Na ontvangst van het artikel zullen wij het bekijken en contact met u opnemen.

Indien het een ruil betreft, zullen wij na akkoord van de ontvangst een bevestiging sturen met daarin de nieuwe verzend gegevens.

Indien het een retour betreft, zullen wij na akkoord van de ontvangst een bevestiging sturen met daarin het aankoop bedrag dat zal worden terug gestort.

4.4         Verkeerd artikel ontvangen

Wij verwerken uw bestelling met de grootste zorg. Toch blijft het mensenwerk en kan het een keer mis gaan. Als u een artikel ontvangt dat u niet heeft besteld, neem contact op via info@sheane.eu . Wij nemen binnen 48 uur contact met u op en zorgen ervoor dat het juiste artikel zo spoedig mogelijk word geleverd.

4.5         Andere vraag

Mocht u een andere vraag hebben of een inhoudelijke vraag over het retour proces, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sheane.eu of via de contact formulier.

Artikel 5 Prijzen

5.1          De prijs is, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de leverings/koopovereenkomst geldende prijzen en inclusief omzetbelasting.

5.2          Prijswijzigingen vanwege de fabriek kunnen in de uiteindelijke verkoopprijs worden doorberekend, in welk geval de prijs van goederen zullen   zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van aflevering.

5.3         Eventueel op de transactie rustende belastingen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

5.4         Indien, nadat een overeenkomst is tot stand gekomen, de krachtens deze overeenkomst eventueel door te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, waarde stijging of daling van het Nederlandse of buitenlandse valuta, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, zo in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft leverancier het recht deze verhogingen in haar prijzen door te berekenen.

Artikel 6 Oplevering

6.1        Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of personen die in de risico sfeer van de opdrachtgever liggen. Enig risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan de door de opdrachtgever opgegeven adres voor rekening van de opdrachtgever.

6.2         Vertraagde oplevering, mits niet een termijn van maanden overschrijdend, geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren.

6.3         Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1         Leverancier is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijf-en/of stagnatieschade, daaronder begrepen verstraging in   de levering van zaken.

7.2         Leverancier zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan   het totaalbedrag van de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever.

7.3      Indien het artikel verkeerd of op een andere manier dan bedoeld gebruikt wordt, dan komt de gerantie en aansprakelijkheid van levernacier te vervallen. Dat geldt ook als het product niet goed wordt onderhouden, verkeerd wordt gereinigd of wordt opgeslagen. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben.

7.4         Indien en voor zover leverancier zich niet op enig exhoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het   bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

7.5         Opdrachtgever zal leverancier vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens leverancier.

Artikel 8 Reclamaties of klachten

8.1          Eventuele gebreken in de prestatie moeten binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard   en de grond van de klachten.
 In geval van klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen deze ter inspectie bewaard te blijven.

8.2          Tenzij leverancier zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat de opdrachtgever niet vrij om zaken aan leverancier te retourneren.  

8.3          Bij reclamatie dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld.

8.4          Eventuele reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

8.5          Indien een klacht terecht is ingediend, heeft leverancier het recht tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande   overeenkomst, in dat geval onder terugzending aan van het verkeerd geleverde.

8.6          Na het verstrijken van de sub 1 genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

8.7     Mocht je ontevreden zijn over een levering of een artikel dan stellen wij het op prijs dat je contact met ons opneemt via info@sheane.eu, wij staan je graag te woord en zullen ons inzetten om tot een passen oplossing te komen. Leidt dit niet tot een oplossing dan is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Het ODR platform is te vinden via deze link Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en revindicatie

9.1          Alle geleverde goederen blijven eigendom van leverancier, totdat zij door de opdrachtgever volledig zijn betaald.

9.2          Het is tot dan opdrachtgever verboden de goederen in pand te geven of als zekerheid in welke vorm ook te geven, respectievelijk door te   leveren aan derden.

9.3          Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving heeft leverancier het recht de geleverde goederen wederom in bezit te   nemen, indien de opdrachtgever in gebreke mocht zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 10 Betaling

10.1      Betaling van het verkoop bedrag dient te geschieden bij bestelling tenzij van de mogelijk tot betaling bij levering wordt gebruik gemaakt.

10.2      In het geval van een factuur voor het aankoopbedrag word toegezonden, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur   een andere betalingstermijn is aangegeven.

10.3      Alle betalingen dienen zonder enige aftrek van kosten of kortingen te geschieden op een door leverancier opgegeven bank rekening.

10.4     Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier  zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag almede de wettelijke rente, vermeerderd met 10% ( tien procent ), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door verzuim van betalen van de opdrachtgever veroorzaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 Artikel 11 Overmacht, ontbinding en opschorting

11.1      Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat ( verdere) uitvoering van de overeenkomst voor leverancier niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft leverancier het recht, zonder als dan tot enig schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

11.2      Als overmacht  zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van leverancier , waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst word verhinder waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar omvat  in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand en waterschade, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens word als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door leveranciers van leverancier en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van leverancier onttrekken, waaronder ziekte bij  personeel van leverancier, haar leveranciers en/of door haar in te schakelen derden.

11.3      Indien de opdrachtgever met de naleving van enige uit hoofde van de overeenkomst op hem rustende verplichting in gebreke blijft, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden, de goederen terug te vorderen en te nemen, door eenvoudige kennisgeving zonder enige rechterlijke tussenkomst. Dit laat onverminderd het recht op vergoeding van de schade door leverancier  geleden.

11.4      Indien de opdrachtgever in gebreke is aan enige jegens leverancier  bestaande verplichting te voldoen, heeft deze het recht leveranties aan die opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te staken.

11.5      Zowel in het geval van opschorting als in dat van ontbinding is leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en gemaakte kosten.

Artikel 12 Constitutie van opdrachtgever

Heeft iemand op eigen naam enige overeenkomst met leverancier aangegaan, terwijl deze overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een rechtspersoon, of vennootschap onder firma of en commandite of een andere derde, welke de opdrachtgever bevoegd is te verbinden, dan zal hij geacht worden namens die te hebben gehandeld. Zij zijn dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor deze overeenkomst.

Artikel 13 Bekendheid

Deze voorwaarden zullen geacht worden aan de opdrachtgever bekend te zijn en hem te zijn overeengekomen, zodra hij enig geschrift heeft ontvangen, wordende daarop naar deze voorwaarden verwezen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Amersfoort valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.                         

Artikel 15 slotbepaling

 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht word genomen.

Amersfoort Oktober 2020

Privacy en Cookie verklaring van Sheane

Artikel 1: Inleiding

Sheane respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor de persoonlijke informatie dat je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan, en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens, hoe je contact met ons opneemt over de uitvoering van jouw rechten. Sheane zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Artikel 2:Bedrijfsgegevens

Sheane BV, gevestigd te Amersfoort, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Ons KvK nummer is: 72117745
Ons BTW nummer is: NL85
8992206B01
Ons post adres is:
Sheane BV, Windturbine 7, 3815 KP in Amersfoort.
Email: info@sheane.eu

Artikel 3: De persoonsgegevens die wij verwerken

Sheane verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/ of je deze gegevens aan ons verstrekt. Om gebruik te maken van de diensten van Sheane, zijn bepaalde gegevens verplicht aan ons te leveren. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

(Evt) Bedrijfsnaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

Email adres

IP adres

Overige persoonsgegevens die actief worden verstrek in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internet browser en apparaat type

Bankrekening nummer om een betaling te verwerken.

Artikel 4: Met welk doel wij jouw persoonsgegevens verwerken

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation ( GDPR ), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). Wij gebruiken jouw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. Sheane verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van notificaties en herinneringen

Verzenden van tips om je te helpen jouw doel te bereiken via onze website

Verzenden van aanbiedingen van Sheane

Verzenden van onze nieuwsbrief

Verzenden van een feedback verzoek

Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het afhandelen van jouw betaling

Om goederen en diensten bij je af te leveren

Sheane analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Sheane volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

Sheane verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belasting aangifte.

Artikel 5: Op welke grondslagen verwerkt Sheane jouw persoonsgegevens

Toestemming

Noodzaak ter uitvoering van een overeenkomst

Noodzaak voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Noodzaak voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen

Artikel 6: Geautomatiseerde besluitvorming

Sheane neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om de besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of  systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Sheane) tussen zit.

Artikel 7: Hoe lang en waar wij je persoonsgegevens bewaren

Sheane bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Al jouw gegevens worden binnen de EEA ( European Economic Area ) opgeslagen en/ of verstuurd tussen onze servers. Door gebruik te maken van de website van Sheane, en door gegevens aan ons te verstrekken, ga je hiermee akkoord.

Artikel 8: Delen van persoonsgegevens met derden

Sheane kan jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sheane blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten partijen waar wij me samenwerken en het doel van de gegevensverwerking:

Betaal providers – Het verwerken van jouw betaling

Beoordelingswebsites – Het verzamelen van beoordelingen over Sheane

Data opslag partijen – Het opslaan van data zoals bijvoorbeeld back-ups, klanten dossiers en correspondentie

Communicatiemiddelen ( extern gebruik) – Email kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen

Communicatie middelen ( intern gebruik ) – Ondersteunen van communicatie over klanten service issues, website optimalisatie en het oplossen van overige technichse problemen

Hosting providers – Het hosten van de website en back-ups van Sheane

Klantenservice tools – Een zo goed mogelijke ( technische ) ondersteuning bieden

Website ontwikkelaars – Het bouwen, updaten en verbeteren van de website van Sheane

Artikel 9: Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Sheane gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie in een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sheane gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op de website van Sheane worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/ of social media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: Hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden zoals bezoekersaantallen, welke pagina’s worden bezocht en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Alle opties voor gegevens delen in Google Analytics zijn uitgeschakeld.

Google Adwords: Hiermee kunnen wij de resultaten van onze Google advertenties monitoren

Google Maps: Om de kaart service van Google te kunnen gebruiken

Google Tag manager: hiermee kunnen wij onze cookies makkelijker beheren

Mailchimp: Hiermee versturen wij aanbiedingen en updates over onze diensten

LinkedIn: Share op LinkedIn button ( alleen als je hierop drukt )

Pinterest: Share op Pinterest  button ( alleen als je hierop drukt )

Twitter: Share op Twitter button ( alleen als je hierop drukt )

Facebook: Sharee op Facebook button ( alleen als je hierop drukt )

Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Echter indien u de cookies functionaliteit van uw browser uit zet, kan u online geen orders meer plaatsen.

Artikel 10: Jouw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uitschrijven voor bepaalde e-mails kan doormiddel van de uitschrijf link onderaand de betreffende e-mail, of door je e-mail instellingen aan te passen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sheane en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sheane.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer ( BSN ) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken , op jouw verzoek.

Sheane voorkomt niet dat derde partijen ( zoals zoekmachines ) oproepen van gebruikers ( tijdelijk ) opslaan. Indien je jouw oproep deactiveert of verwijdert, kan het zijn dat het nog enkele weken duurt voordat je oproepgegevens bij deze partijen verwijderd zijn. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Sheane wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11: Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Sheane neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzig tegen te gaan. Onze gehele website maakt gebruik van een https beveiligde verbinding. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een https icoon ( slotje ) in je browser. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sheane.eu.

Artikel 12: wat als Sheane verandert van eigenaar?

Het kan voorkomen dat wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van bedrijfsvoering van het gehele of een deel van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens van gebruikers van Sheane kunnen samen met een deel of het gehele bedrijf worden overgedragen, onder de voorwaarden van deze privacyverklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in beginsel door ons zijn verzameld.

Artikel 13: Aanpassingen

We kunnen dit privacy- en cookie beleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst. Bij jouw eerstvolgende gebruik van onze website na deze wijzigingen, nemen wij aan dat je de voorwaarden van het gewijizigde privacy beleid hebt doorgenomen en aanvaard. Wij raden je daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.

Amersfoort Oktober 2020.